BgGPT chat is now available free of charge at:

BgGPT чат е свободно достъпен на:

Announcement of chat application

INSAIT is developing BgGPT, a series of state-of-the-art generative AI for the Bulgarian language, created for the Bulgarian users, institutions, public, and private organizations. As part of BgGPT, we will release a series of free and open language models.

INSAIT разработва BgGPT, първият специализиран български езиков модел, създаден за българските потребители, институции и бизнес. Като част от BgGPT, INSAIT ще публикува поредица безплатни и свободни езикови модели.

Download the model used by BgGPT here: INSAIT-Institute/BgGPT-7B-Instruct-v0.2
See our blog for more information.

Изтеглете модела зад BgGPT тук: INSAIT-Institute/BgGPT-7B-Instruct-v0.2
Вижте нашия блог за повече информация.

BgGPT-7B-Instruct-v0.2

Outperforms Gemma-7B, LLaMA-7b and Mistral-7B on Bulgarian

По-добър от Gemma-7B, LLaMA-7b и Mistral-7B на български

See our blog for more information.

Вижте нашия блог за повече информация.

For institutional usage

За институции

If your institution is interested in using BgGPT internally and has questions on how to do so, please contact us using the link below.

Ако вашата институция има желание да използва BgGPT, моля свържете се с нас използвайки линка долу.